მოგონებები


ახლა წიგნს ვკითხულობდი და სიუჟეტი სოფელში განვითარდა,უნებურად ჩემს მახსოვრობაშიც ამოტივტივდა ჩემი სოფელი....
მახსოვს მამა რომ წამიყვანდა თავისი წითელი მანქანით,აკურის ხიდს გადავცდებოდით თუ არა მანქანიდან გადმოვხტებოდით და სახლამდე ფეხითmivrbodiT xolme me da Cemi Zma,albaT gvegona,rom ufro male mividodiT:d ,ase iyo Tu ise movikiTxavdiT saxlSi myofT da Semdeg mezoblebzec gadavidodiT...gvianobamde vWoraobdiT:d ,ra damaviwyebs im Rameebs galavanTan rom "vabirJavebdiT" xolme bavSvebi,wvimaSi,qarSi Tu darSi ukve Cvevad gadagvqceoda.maxsovs rogor viZinebdi xolme bednieri TvalebiT da ukve xvalinedeli dRis dagegmvaSi...ra aRar makavSirevs Cems sofelTan...gamaxsenda Cemi samalavi saxlis ukan,roca gavbrazdebodi yovelTvis iq vimalebodi xolme,magram erTxelac aRmomaCines :d
gamaxsenda Cemi bebo,sul TefSiT rom damdevda...miyvarda misi fusfusis yureba,cremlebs ver vikaveb,roca vixseneb mamikos zars "bebo cudaT ariso!" me ki wasvla ver movaxerxe:((ar gamiSves!) :((( da 3 dReSi gavige,rom gardacvliliyo................. cremlebi maxrCobs,guli mtkiva rom warmovidgen sikvdilis win sul 1 wamiT mainc gavaxsendi,me ki ase Sors viyavi misi mofususe Tbili gulisagan!...

axla minda viyo Cems sofelSi,iq sadac uxvad CaRvrila Cemi bavSvibis mogonebebi,dReebi,wuTebi,wamebi,aseTi Zlieri grZnobebi..............

No comments: